سرخنکلایی ها - با لهجه و زبان شیرین سرخنکلایی

مطالب و عکس های جالب از سرخنکلا با زبان و لهجه سرخنکلایی (گرگانی)

سرخنکلایی ها - با لهجه و زبان شیرین سرخنکلایی

مطالب و عکس های جالب از سرخنکلا با زبان و لهجه سرخنکلایی (گرگانی)

 
یاغی های ترکمن
 
کانون فرهنگی پرورشی شهید رضا خوارزم
 
کلی عکس هسته که باید با عجله و زوتّو کنی رنگیشان کنم
همه رِ مِذارم
عجله نکنین و طوله ندین!